4817

OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
                                                                 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyumunu sağlayan oyun,  onların beden ve moral gelişimine katkıda bulunurak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırır. Çocuklar, oyunla coşku ve sevinç duygusun sahip olurlar.
Oyun, çocuğun hayatı, canlılığı, dünyayı tanıması, varlığı ve her şeyidir. 
Araştırmanın amacı, oyunun çocuklar için önemini vurgulayarak oyunun onların gelişimlerindeki katkılarının neler olduğunu inceleyerek etkilerinin değerlendirmesini yapmaktır. Bu araştırmada yöntem olarak analitik metot kullanılmıştır. Araştırmanın amacı ile ilgi literatür taranmasıyla elde edilen bilgiler tasnif ve yorumlanarak değerlendirilmiştir.
Çocuk oyunları, çocuğun eğitiminde ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır.
Çocuk eğitimi, toplumsal kültür açısından önemli olduğu gibi eğitim ve ruh bilimi yönünden de önem taşımaktadır. Çocuk, gerekli olan davranış, bilgi ve becerilerini oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Çocuğun kişiliği oyun içinde daha belirgin çizgilerle ortaya çıkar ve gelişir. Çocuk, kavramları, cisimleri, toplumsal kuralları, haklarını ve mücadele etmeyi oyun içerisinde algılar, sonra anlar, sonra da öğrenir ve geliştirir. Oyun, fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duygusal yönden çocuğu etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. 
Sonuç olarak, oyun çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemelidir. Oyunun gerçek ve önemli bir eğitim aracı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Oyun çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, insan ilişkilerini, yardımlaşma etkileşimini arttırır. Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun sırasında daha kolay öğretilebilir. Kısacası oyun, kişinin kendisini anlatabildiği en kolay yoldur ve eğitimin bir parçasıdır.
 
Çocuk, Oyun, Eğitim
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
EFFECTS OF GAMES ON DEVELOPMENT OF CHILDREN
ABSTRACT
Games which provides psychological satisfaction of children as an entertaining activity contributes the physical and moral development of children anda re acquired good behaviour and habits. Children have joy and enthusiasm with games. Game is the knowing the world, life, liveness and everything.
The purpose of the research is the pointing out of the importance of games, studying and evaluating which effects contribute the development of children. In this study, analytical method is used. The knowledge obtained from literature related to research is classified, expressed and assessed.
Games play a crucial role on the development of education and personality. Children education is important either on the social culture or on the cognitive sciences. They could learn required behaviour, skill and knowledge spontaneously in the game. The characterization of child reveals as a more absolute line and develops. During the game, the personality of child comes to light and develops. In the game, child perceives concepts, objects, then learns and then makes progress. Playing game effects, improves and contributes his development physically, socially cognitively, psyhologically and emotionally.
Consequently, game shouldn’t be seen just as a kind of material to spend spare time for children. It should have been noticed that game is a real and important educational tool. Game improves his imaginative power and creativeness and expands human relations, working together. The rules which are taught to children with difficulties can be taught easily in the game. Briefly, game is the easiest way to Express themselves and is a part of education.
 
Keywords: Child, Game, Education
_____________________________________________________________________________________________________________
 
 
1. GİRİŞ 
 
Oyun, çocuğun en katkısız, en çok ruhsal do-yumunu sağlayan uğraşısıdır(1). Çocuğun beden, ruh ve moral gelişimini sağlar, ona iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırır(12). Oyun, çocukların ve daha az ölçüde büyüklerin, günlük geçim uğraşların-dan arta kalan boş zamanlarında, her hangi bir üre-tim çabası ya da başka çeşit hizmetleri zorunlu kıl-madan, sadece eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağ-layan  etkinliktir(6). Oyunla coşku ve sevinç duygu-sunun kazandırılması istenir(2). Çocuklar, oyun kurallarını ve hedefleri tanıyarak, değişen şartlar altında bunlara yönelik davranışlar oluşturarak tak-tik düşünce geliştirirler(9). Ayrıca oyun, insanların bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştirmek amacıyla kendine özgü belirli kurallara sahip, gö-nüllü katılım yoluyla toplumsal grup oluşturan bir etkinliktir. Yine oyun, çocukların sosyal uyum, zeka ve becerisini geliştiren, belirli bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sadece eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağlayan eğlenceli bir etkinlik olarak tanımlanabilir.
 
Çocuğun hayatı, canlılığı, dünyayı tanıması, varlığı ve her şeyi oyundur. Oyun, çocuğun istekle-rini, amaçlarını anlatan, toplumsal hayata hazırlayan en etkili araçlardandır.

2. OYUNUN ÖNEMİ
Çocuk oyunları, çocuğun eğitiminde ve kişi-liğinin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ço-cukların olumlu yönde gelişmeleri, onların duygu ve düşünce dünyalarını bilmek gereklidir. Oyun, aynı zamanda çocukların duygusal ve zeka kabiliyetlerini geliştirecek ve olgunlaştıracaktır. Çocuğun oyundan aldığı zevk, deneyimlerini isteklere uyacak şekilde değiştirip yaşamasından kaynaklanır.
Çocuk oyunları, çocuk eğitimi ile toplumsal kültür açısından önemli olduğu gibi eğitim ve ruh bilimi yönünden de önem taşımaktadır. Çocukların eğitiminde en etkin yol olan oyun, çocuk için ge-rekli olan davranış, bilgi, becerilerini oyun içinde kendiliğinden öğrenir. İnsanlık ilişkileri, yardımlaş-ma, konuşma, bilgi edinme, alışkanlık ve deneyim kazanmak, yaşamın rollerini anlama olguları çocuk oyun içinde kavrar, benimser pekiştirir. Çocuğun kişiliği oyun içinde daha belirgin çizgilerle ortaya çıkar ve gelişir (13).
Oyunla ilgili planlama yapmak için belirgin şartlar gerçekleştirilmelidir. Bunlar(5);